Kwestionariusz 18

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer korespondencyjny

1. Proszę wskazać wydarzenia, na podstawie których nazywamy Abrahama ojcem wierzących.(5 pkt.)

2. Czego dotyczą świadectwa przekazane przez autora natchnionego w opowiadaniach o Abrahamie?(5 pkt.)

3. Myśl przewodnia tekstów: Rdz 15, 1-6; 21, 22-34; 11, 10-32 zmierza do…(6 pkt.)

4. W opowiadaniu o powołaniu Abrahama (Rdz 12, 1-20) zawarta została prawda o…(4 pkt.)

5. Jakie religijne znaczenie posiada opowiadanie z Rdz 15, 1-21?(4 pkt.)

6. Jak można sformułować treść religijną zawartą w Rdz 18, 16-33?(4 pkt.)

7. Jaka jest religijna wypowiedź tekstu z Rdz 22?(5 pkt.)

8. Jaką prawdę religijną przekazują opowiadania o Jakubie i Ezawie?(5 pkt.)

9. Proszę wyjaśnić i podać znaczenie religijne tekstu Rdz 32, 23-33?(4 pkt.)

10. Czemu służy opowiadanie o Józefie z Rdz 37 – 50?(5 pkt.)

11. Jaką myśl teologiczną zawiera zakończenie Księgi Rodzaju?(6 pkt.)

12. Co wnoszą w rozumienie biblijnych opowiadań o patriarchach odkrycia archeologiczne?(5 pkt.)

13. Proszę podać teksty z Księgi Rodzaju, w których przybliżona została tajemnica Boga odpowiadająca treści naszej wiary.(6 pkt.)