Organizatorem  Korespondencyjnego  Kursu  Biblijnego  jest  Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie.

Kursem w imieniu uczelni  kieruje ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ. Prowadzi on badania nad treściami katechezy oraz współzależnościami zachodzącymi między wychowaniem i religią. Kieruje również zespołem przygotowującym podręczniki katechetyczne. Profesor jest  także autorem m. in. książek:  Rozwój teorii religijnego wychowania dziecka w wieku przedszkolnym w Polsce w latach 1945-1990, Kraków 1994; Wychować do wiary. Zagadnienia wychowania religijnego dziecka w wieku przedszkolnym, Kraków 1996; Biblia w katechetycznej posłudze słowa, Wyd. WAM. Kraków 1998; Podstawy wychowania moralnego, Wyd. WAM, Kraków 2005; Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, Wyd. WAM, Kraków 2007; J. Kochel, Z. Marek, Pedagogia biblijna w katechezie, Wyd. WAM, Kraków 2012. Współpracuje również z portalem DEON.pl, redagując dział “Pytania o wiarę”.

Celem Korespondencyjnego Kursu Biblijnego jest umożliwienie dostępu i ułatwienie zrozumienia treści ksiąg zarówno Nowego jak i Starego Testamentu. Ma ułatwiać czytanie ze zrozumieniem ksiąg Pisma Świętego. zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. W jego materiałach nie tyle chodzi o jednoznaczne wyjaśnienie poszczególnych ksiąg, rozdziałów czy też wierszy czytanych perykop – bo to jest niemożliwe, lecz o wskazanie drogi, po której winno się kroczyć, aby je rozumieć.

Uczestnikiem Korespondencyjnego Kursu Biblijnego może być każdy zainteresowany Pismem św. Chętnym nie stawia się żadnych ograniczeń, np. wiek, wykształ­ce­nie itp.

Całość Korespondencyjnego Kursu Biblijnego można podzielić na pięć części. W każdej z nich czytamy księgi Pisma św. oraz zajmujemy się odkrywaniem ich religijnej treści.

Część pierwsza (zeszyty 1 – 7): Ewangelie i Dzieje Apostolskie.

Część druga (zeszyty 7 – 14): Listy Apostolskie oraz Apokalipsa.

Część trzecia (zeszyty 15 – 21): Pięcioksiąg Mojżesza.

Część czwarta (zeszyty 22 – 28): księgi historyczne oraz prorockie.

Część piąta (zeszyty 29 – 35): Księga Psalmów oraz pozostałe księgi Starego Testamentu.

Cena jednego numeru w wersji tradycyjnej wynosi 9 zł + koszt przesyłki (cena znaczka pocztowego)
Cena jednego numeru w wersji elektronicznej wynosi 5 zł

Praca uczestników Korespondencyjnego Kursu Biblijnego polega na czytaniu wskazywanych w materiałach kursu ksiąg Pisma św. Same materiały zawierają tylko niezbędne do tej lektury wprowadzenia i komentarze. Po przeczytaniu i pracy nad treścią wskazanej księgi uczestnik kursu powinien wypełnić i odesłać na adres redakcji umieszczony na końcu każdego zeszytu kwestionariusz. Kwestionariusz ten zostaje oceniony przez kierujących kursem i odesłany z kolejnym zeszytem. Pozwala to uczestnikowi kursu mieć w miarę obiektywne rozeznanie o stopniu zrozumienia treści religijnych, jakie zawiera czytana i studiowana przez niego księga Pisma św. Ponadto przy końcu każdej części kursu (jest ich pięć) jego uczestnicy formie pisemnej opracowują jeden z podanych wcześniej tematów. Jest on związany z opracowanym wcześniej materiałem biblijnym. Osoby, które poprawnie opracowały wszystkie kwestionariusze oraz napisały wszystkie wypracowania, otrzymują dyplom ukończenia kursu. Dyplom ten nie daje jednak żadnych uprawnień zawodowych.

Istnieje także możliwość korzystania z samych materiałów bez wypełniania i odsyłania do redakcji kwestionariuszy.