Kwestionariusz 24

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Jak można najkrócej scharakteryzować zjawisko profetyzmu Starego Testamentu?(5 pkt.)

  2. Funkcja proroka w rozumieniu Biblii dotyczyła…(5 pkt.)

  3. Charakterystyczną cechą proroka Starego Testamentu było…(5 pkt.)

  4. Czym cechuje się działalność proroka Eliasza i Elizeusza?(5 pkt.)

  5. O wybraniu i posłannictwie proroka według Starego Testamentu miały świadczyć…(6 pkt.)

  6. Jakie treści religijne zawarte zostały w tekście 1 Krl 19, 1-13?(5 pkt.)

  7. Jaka charakterystyczna treść, właściwa Biblii, pojawia się w perykopie 1 Krl 19, 1-13?(6 pkt.)

  8. Starotestamentowe określenia proroków to: a) b) (2 pkt.)

  9. Proszę wskazać perykopy mówiące o religijnej działalności proroka Amosa.:(5 pkt.)

  10. Proszę wskazać perykopy mówiące o społecznej działalności proroka Amosa.(5 pkt.)

  11. Proszę wskazać perykopy przedstawiające Ozeasza jako obrońcę jahwizmu.(5 pkt.)

  12. Za charakterystyczny rys działalności Izajasza należy uznać…(5 pkt.)

  13. Proszę podać perykopy z Księgi Micheasza przekazujące słowa nadziei.(5 pkt.)