Kwestionariusz 35

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. „Dzień Jahwe” w tradycji biblijnej Starego Testamentu oznacza: a. b. c. d. e. f. g.(8 pkt.)

  2. Nawrócenie dla Joela oznacza: a. b. c. d. e.(5 pkt.)

  3. Tekst Jl 3, 1-5 zawiera:(4 pkt.)

  4. Ocalenie narodu według Abdiasza zależy od:(4 pkt.)

  5. Przyjście Boga na sąd oznacza w Księdze Nahuma...(4 pkt.)

  6. Istnienie zła na świecie zdaniem autora Księgi Habakuka jest...(5 pkt.)

  7. Jakie orędzie zawiera tekst Hb 2, 6-20?(4 pkt.)

  8. Bóg w Księdze Sofoniasza przedstawiony jest jako:(5 pkt.)

  9. W jaki sposób „prorocy mniejsi” wyrażają swą troskę o dochowanie wierności Jahwe?(5 pkt.)

  10. Jak przedstawiony został przez „proroków mniejszych” stosunek Boga do świata i ludzi?(4 pkt.)

  11. Proszę wskazać teksty z Księgi Lamentacji budzące nadzieję na nową przyszłość.(5 pkt.)

  12. Co charakteryzuje religijną ocenę historii?(5 pkt.)

  13. W rozumieniu autora Księgi Lamentacji Bóg jest: a. b. c. d. e. f.(6 pkt.)