Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer korespondencyjny

1. Co można powiedzieć o autorze oraz samej Ewangelii według św. Łukasza:(4 pkt.)

2. Głoszenie słowa Bożego według Ewangelii św. Łukasza dokonuje się w ... (ilu) etapach.
Można je scharakteryzować następująco:
(3 pkt.)

3. Łukasz ukazuje Jezusa jako ...(3 pkt.)

4. Dlaczego Mt i Łk, korzystając z Ewangelii wg św. Mk, wprowadzają do niej zmiany?(5 pkt.)

5. Co często decyduje o właściwej interpretacji konkretnej perykopy Pisma Św.?(4 pkt.)

6. Jaką prawdę przekazuje tekst Mk 12,28-34; a jaką Łk 10,25-38?(4 pkt.)

7. Czego dotyczy orędzie przekazane w przypowieści Łk 15,1-10?(5 pkt.)

8. Jaką treść religijną zawiera perykopa Łk 15,11-32?(4 pkt.)

9. Do czego nawiązują ostatnie słowa Jezusa na krzyżu podane przez: Mk:... Mt:... Łk:.... J:.....(5 pkt.)

10. Jakie części można wyróżnić w opowiadaniu o uczniach idących do Emaus oraz czego one dotyczą:(4 pkt.)

11. Jaką prawdę religijną przekazują opowiadania o narodzeniu Jana Chrzciciela i Jezusa?(3 pkt.)

12. Magnificat składa się z dwóch części. Wyrażają one:(4 pkt.)

13. Co podaje tekst Łk 2,1-20?(5 pkt.)

14. Co szczególnego zawiera tekst Łk 8,1-3?(5 pkt.)

15. Co znaczy według Ewangelii św. Łk „być ubogim”?(5 pkt.)