Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer korespondencyjny

  1. Autorstwo Ewangelii według św. Jana wyjaśnia się następująco…(3 pkt.)

  2. Jakie cele przyświecały powstawaniu czwartej Ewangelii?(3 pkt.)

  3. W centrum Janowego nauczania znajduje się osoba Jezusa, który…(5 pkt.)

  4. Jaką funkcję w Ewangelii według św. Jana pełni prolog?(5 pkt.)

  5. Wyrazem czego w Ewangelii według św. Jana są czynione przez Jezusa znaki?(5 pkt.)

  6. Wyrazem czego jest tekst Ewangelii według św. Jana 4, 1-26?(5 pkt.)

  7. Jaką prawdę przekazują rozdziały 14-15 Ewangelii według św. Jana?(4 pkt.)

  8. Czego dotyczy modlitwa arcykapłańska Chrystusa (17, 1-26)?(3 pkt.)

  9. Jak należy wyjaśnić używany w Ewangelii zwrot: „Ja jestem”?(4 pkt.)

  10. Co w Ewangelii według św. Jana oznacza „prawda”?(5 pkt.)

  11. Opowiadanie o śmierci Jezusa w Ewangelii według św. Jana jest wyrazem…(5 pkt.)

  12. Jakie znaczenie religijne ma powierzenie Maryi – Matki Jezusa – umiłowanemu uczniowi?(5 pkt.)

  13. Jakimi formami literackimi posłużono się przy przekazie wiary o zmartwychwstaniu Jezusa?(4 pkt.)

  14. Czego dotyczy tekst Ewangelii 20, 1-10?(4 pkt.)

  15. Jaka jest wymowa tekstu J 20, 24-29?(4 pkt.)